រកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៨០នាក់

ថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១នេះ កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៨០នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ១៧៧នាក់។

Source : ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក – TVK
———