អ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩ វ័យ ៧០ឆ្នាំ ដែលរកឃើញឆ្លងនៅក្នុងគ្រួសារ៥នាក់ទៀតនោះ បានទទួល មរណៈភាពហើយ

https://fb.watch/5K1RxKLq3I/

អ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩ វ័យ ៧០ឆ្នាំ ដែលរកឃើញឆ្លងនៅក្នុងគ្រួសារ៥នាក់ទៀតនោះ បានទទួល មរណៈភាពហើយ