ករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ​ ៧៥ឆ្នាំ​ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​ នាថ្ងៃទី២២​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១​ វេលាម៉ោង​ ០៨:៣០នាទីព្រឹក​ ៖

ករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ​ ៧៥ឆ្នាំ​ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​ នាថ្ងៃទី២២​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១​ វេលាម៉ោង​ ០៨:៣០នាទីព្រឹក​ ៖