សហគ្រិន​ឈានមុខ​ខេត្ត​បាត់ដំបង បាន​ចូលរួម​កម្មវិធី​ជំនួប​ពាណិជ្ជកម្ម 5 ប្រទេស​រួមគ្នា

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី 21 ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​2018 សមាជិក​សហគ្រិន​ឈានមុខ​ខេត្ត​បាត់ដំបង បាន​ចូលរួម​កម្មវិធី​ជំនួប​ពាណិជ្ជកម្ម​រួមគ្នា ដែលមាន ប្រទេស​កម្ពុជា , វៀតណាម , ឡាវ​, មី​យ៉ាន់​ម៉ា និង ឥណ្ឌា នៅ​សណ្ឋាគារ​សុខា រាជធានី​ភ្នំពេញ​៕