ចិនធ្វើសមយុទ្ធយោធា៥ព្រមៗគ្នានៅក្នុងសមុទ្រ៤ ចិនធ្វើសមយុទ្ធយោធា៥ព្រមៗគ្នានៅក្នុងសមុទ្រ៤
——————
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/btJVI2Q46Yc
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Reuters
👉ប្រភព Video ៖ CGTN
(29.09.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី