ច្បាប់ប្លែកៗចំនួន៩ នៅកូរ៉េខាងជើង អ្នកមិនធ្លាប់ដឹង

ច្បាប់ប្លែកៗចំនួន៩ នៅកូរ៉េខាងជើង អ្នកមិនធ្លាប់ដឹង
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/580JpZA_qGI
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ India times
(22.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews