បុរសស៊ីឈ្នួលចាំចំការម្នាក់ កាប់រំលំដើមឈើ មិនប្រយ័ត្នត្រូវមែកឈើវ័ទ្ធ ត្រូវចំក្បាល ស្លាប់ក្រោយ បញ្ជូនមកសង្រ្គោះនៅមន្ទីរពេទ្យ

បុរសស៊ីឈ្នួលចាំចំការម្នាក់ កាប់រំលំដើមឈើ មិនប្រយ័ត្នត្រូវមែកឈើវ័ទ្ធ ត្រូវចំក្បាល ស្លាប់ក្រោយ បញ្ជូនមកសង្រ្គោះនៅមន្ទីរពេទ្យ

https://fb.watch/5UAzbfEEpk/