ព្រោះកូវីដ១៩ តារាថៃមួយគូរនេះ មិនបានរៀបចំពិធីធំដុំ ជួលយន្តហោះឯកជនមួយយ៉ាងរ៉ូមែនទិក

https://fb.watch/3LvZastAsy/