ម៉េចបានគេគិតថា៖ ការរំលូតកូនភាគច្រើនជាយុវវ័យយើង ហើយជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់នោះ?

@ ប្រធានបទ៖ « ម៉េចបានគេគិតថា៖ ការរំលូតកូនភាគច្រើនជាយុវវ័យយើង ហើយជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់នោះ? »
@ កម្មវិធី ” សំឡេងយុវវ័យ ” កំពុងពិភាក្សាលើ ———


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់(02-កក្កដា-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 462006 / 088 8 46 2006