ហាងកាហ្វេយន្តហោះ

ហាងកាហ្វេយន្តហោះ

ហាងកាហ្វេយន្តហោះផ្ដល់អារម្មណ៍ពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលនឹកដល់ការជិះយន្តហោះ
——————
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/yDYnBtq-8Iw
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ AFP
👉ប្រភព Video ៖ The Pattaya News , Sharjah24 News , Viral Press , Tom Life (https://youtu.be/T1PBlrQ6tuw)
(24.09.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី