ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង

ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងទីរួមខេត្តកណ្តាល ព្រមទាំងការហាត់ប្រាណ និងលេងកីឡានៅក្នុងបរិវេណពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក