ពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរអប្សរាប៉ះគ្នាមួយប៉្រាវ ករណីបាញ់សត្វស្វានៅតំបន់អង្គរ

ពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរអប្សរាប៉ះគ្នាមួយប៉្រាវ ករណីបាញ់សត្វស្វានៅតំបន់អង្គរ

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/z0gbV10HUvg
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ kampucheathmey
👉ប្រភព Video៖ LUON SOVATH
(30.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere