សកម្មភាពប្លន់ប្រដាប់អាវុធនៅកន្លែងវេរលុយនៅស្ទឹងមានជ័យ កាលពីម្សិលមិញ (សូមប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត)

https://fb.watch/3VSBDncmOs/

វីដេអូកកាំមេរ៉ាសុវត្ថិភាព 🇰🇭

សកម្មភាពប្លន់ប្រដាប់អាវុធនៅកន្លែងវេរលុយនៅស្ទឹងមានជ័យ កាលពីម្សិលមិញ (សូមប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត)

Credit : ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ