ការត្រៀម​រៀបចំ​សណ្តាប់ធ្នាប់ និង សន្តិសុខ នៅតាម​តំបន់​ទេសចរណ៍ ក្នុង​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​ជំនួស​ថ្ងៃ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ប្រពៃណីជាតិ​ខ្មែរ

ការត្រៀម​រៀបចំ​សណ្តាប់ធ្នាប់ និង សន្តិសុខ នៅតាម​តំបន់​ទេសចរណ៍ ក្នុង​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​ជំនួស​ថ្ងៃ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ប្រពៃណីជាតិ​ខ្មែរ