កម្រងសិល្បៈអនុស្សាវរីយ៍៖អបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី របស់សមាគមទូរទស្សន៍កម្ពុជាវគ្គ១

កម្រងសិល្បៈអនុស្សាវរីយ៍៖អបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី របស់សមាគមទូរទស្សន៍កម្ពុជាវគ្គ១
—————————–
Credit: ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក – TVK