យុវជនអាស៊ាន ដំណាក់កាលទី 2 បានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការ

Mot Voyho, [30.08.21 16:35]

របាយការនែសន្ទស្សន៍ អភិវឌ្ព្ក្បន៍ យុវជនអាស៊ាន ដំណាក់កាលទី 2 បានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការ ដើម្បីលើក កំពស់ ការស្វែងយល់ ចំពោះអាស៊ាន

ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង អប់រំយុវជន និងកីឡា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ យុវជនកម្ពុជា ចូលរួមក្នុងពិធី សម្ពោធរបាយការណ៍ សន្ទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍ យុវជនអាស៊ាន របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ អភិវឌ្ឍន៍យុវជនអាស៊ាន ដំណាក់កាលទី 2 ស្វែងយល់ពីការយល់ឃើញ របស់យុវជនអាស៊ាន តាមប្រព័ន្ធ Zoom នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ដើម្បីជំរុញ សក្កានុពល យុវជន និងស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រ លើកកំពស់ ការយល់ដឹងស្ដីពី អាស៊ាន។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី បានបញ្ជាក់ទៀតថា សន្ទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍ យុវជនអាស៊ាន បង្កើតឡើងជាជំនួយ ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ធ្វើការសម្រេចចិត្ត និងកសាងគោលនយោបាយ ប្រកបដោយព័ត៌មាន ដើម្បីគាំទ្រនិងជំរុញ សត្ដានុពល យុវជន លើកកំពស់ ការអភិវឌ្ឍន៍ យុវជន និងស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រ លើកកម្ពស់ កាយល់ដឹង របស់យុវជន ស្តីពីអាស៊ាន។ សន្ទស្សន៍អភិវឌ្ព្បន៍យុវជនអាស៊ាន ដំណាក់កាលទី២(ASEAN youth Developmeny Irdex phase II) នេះបានបន្តផ្តោត ទៅលើវិស័យ ទី៥ គឺការយល់ដឹងតម្លៃ និងអត្តសញ្ញាណ របស់យុវជន នៅក្នុងបរិបទអាស៊ាន។

សូមបញ្ជាក់ថា សន្ទស្សន៍ អភិវឌ្ព្បន៍ យុវជនអាស៊ាន ដំណាក់កាលទី១(ASEAN youth Development Index plase I)បានប្រកាស ឲ្យប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវការនូវ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ផ្តោតលើវិស័យ ៤គឺ ១ វិស័យអប់រំ ២ សុខាភិបាល និងសុខុមាលភាព ៣ ការងារនិងឱកាស និង ៤ពីការចូលរួម៕ ប្រភព វិទ្យុជាតិ កម្ពុជា