ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង រាយការណ៍ពីករណីឈាមកកដ៏កម្រ បន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca រួច

ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង រាយការណ៍ពីករណីឈាមកកដ៏កម្រ បន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca រួច
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/3D5BLE-dN8c
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ AP
👉ប្រភព Video៖ WION , Arirang News
(02.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews