អាជ្ញាធរបង្ក្រាបទីតាំងអាជីវកម្ម «កែភេទពីប្រុសទៅស្រី ពីស្រីទៅប្រុស» ពីរកន្លែងនៅភ្នំពេញ

អាជ្ញាធរបង្ក្រាបទីតាំងអាជីវកម្ម «កែភេទពីប្រុសទៅស្រី ពីស្រីទៅប្រុស» ពីរកន្លែងនៅភ្នំពេញ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/Zvo9iSC_DQY
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ thmeythmey
👉ប្រភព រូបភាព៖ ទំព័រហ្វេសប៊ុកគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយ
(06.03.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere