កូរ៉េខាងជើងអះអាងថា ប៉េងប៉ោងខិត្តប័ណ្ណហោះ ដែលអណ្ដែតលើអាកាសចូល…

កូរ៉េខាងជើងអះអាងថា ប៉េងប៉ោងខិត្តប័ណ្ណហោះ ដែលអណ្ដែតលើអាកាសចូល…
កូរ៉េខាងជើងអះអាងថា ប៉េងប៉ោងខិត្តប័ណ្ណហោះ ដែលអណ្ដែតលើអាកាសចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនពីប៉ែកខាងត្បូង គឺជាមេរោគ Covid-19
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី


https://fb.watch/5udBBDGcJM/
📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/e4bD3a_06I0
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ AP
👉ប្រភព Video៖ KOREA NOW , NORTH KOREA NOW , Arirang News , YTN news , MBCNEWS , JTBC News , NORTH KOREA NOW , Reuters
(14.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews