ខេត្តបាត់ដំបងសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជិតបាន៤ម៉ឺនដូសហើយ

ខេត្តបាត់ដំបងសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជិតបាន៤ម៉ឺនដូសហើយ

អត្ថបទ ៖ លោក​ភី សុខ
ពិធីករ កញ្ញា ឌិន មករា
កាត់ត លោក សាន់ដារ៉ូ