ចំណាត់ក្រុម៖ សន្ទនាមតិ

សន្ទនាមតិ

ការគាំពារសង្គមសម្រាប់ជនមានពិការភាព ជាពិសេសស្រ្តីដែលមានពិការភាព

@ ប្រធានបទ« ការគាំពារសង្គមសម្រាប់ជនមានពិការភាព ជាពិសេសស្រ្តីដែលមានពិការភាព » @ កម្មវិធី ” ជជែក