ចំណាត់ក្រុម៖ សន្ទនាមតិ

សន្ទនាមតិ

ស្ថានភាព និង ការអនុវត្តន៍វិធានការទប់ស្កាត់ការពារការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩

ប្រធានបទ« ស្ថានភាព និង ការអនុវត្តន៍វិធានការទប់ស្កាត់ការពារការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ » @ កម្មវិធី &#82
សន្ទនាមតិ

ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ដល់កុមារ

@ ប្រធានបទ« ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ដល់កុមារ » ផេង សិទ្ធី អភិបាលក្រុងបាត់ដំបង មន្ទីរសុខាភ
សន្ទនាមតិ

ជម្រុញការចិញ្ចឹមសត្វ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩

@ ប្រធានបទ« ជម្រុញការចិញ្ចឹមសត្វ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ »
សន្ទនាមតិ

ស្ថានភាពវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង អំឡុងពេលប្រឈមនឹងជំងឺកូវីដ១៩

@ ប្រធានបទ« ស្ថានភាពវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង អំឡុងពេលប្រឈមនឹងជំងឺកូវីដ១៩ » @ កម្មវិធី ”
សន្ទនាមតិ

និតិវិធី នៃការកែតម្រូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលខុសអក្សរ ឬ ថ្ងៃខែឆ្នាំ ជូនពលរដ្ឋ

@ ប្រធានបទ« និតិវិធី នៃការកែតម្រូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលខុសអក្សរ ឬ ថ្ងៃខែឆ្នាំ ជូនពលរដ្ឋ» @ កម្មវិធី &#8
សន្ទនាមតិ

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ និង ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ខេត្តបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ និង ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ខេត្តបាត់ដំបង
សន្ទនាមតិ

អនុវត្តន៍ការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទខ្ទប់ក្នុងភូមិសាស្រ្ត ខេត្តបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« អនុវត្តន៍ការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទខ្ទប់ក្នុងភូមិសាស្រ្ត ខេត្តបាត់ដំបង » @ កម