ចំណាត់ក្រុម៖ សន្ទនាមតិ

សន្ទនាមតិ

អនុវត្តន៍ការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទខ្ទប់ក្នុងភូមិសាស្រ្ត ខេត្តបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« អនុវត្តន៍ការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទខ្ទប់ក្នុងភូមិសាស្រ្ត ខេត្តបាត់ដំបង » @ កម
សន្ទនាមតិ

ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង និង ការរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្

@ ប្រធានបទ« ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង និង ការរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា » @ កម្មវិធី “កម្មវិធី
សន្ទនាមតិ

ការអនុវត្តន៍វិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩

@ ប្រធានបទ« ការអនុវត្តន៍វិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩ » @ កម្មវិធី ” សន
សន្ទនាមតិ

ការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា និង ដំណើរការផ្ទេរប័ណ្ឌកម្មសិទ្ធយានយន្

@ ប្រធានបទ« ការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា និង ដំណើរការផ្ទេរប័ណ្ឌកម្មសិទ្ធយានយន្ត » ———&#82
សន្ទនាមតិ

ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងបាត់ដំបង

ប្រធានបទ« ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងបាត់ដំបង » កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុ
សន្ទនាមតិ

ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ ឃុំតាគ្រាម ស្រុកបាណន់

@ ប្រធានបទ« ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ ឃុំតាគ្រាម ស្រុកបាណន់ » @ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ &#82
សន្ទនាមតិ

ដំណើរការបង្រៀនសិស្សថ្នាក់បឋមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ អំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺឆ្លងកូវិដ១៩

ដំណើរការបង្រៀនសិស្សថ្នាក់បឋមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ អំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺឆ្លងកូវិដ១៩