ចំណាត់ក្រុម៖ សន្ទនាមតិ

សន្ទនាមតិ

ការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ ពីកាកសំណល់រឺសារធាតុកង្វក់ផ្សេងៗចេញពីរោងចក្រ និង សិប្បកម្មនានាក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« ការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ ពីកាកសំណល់រឺសារធាតុកង្វក់ផ្សេងៗចេញពីរោងចក្រ និង សិប្បកម្មនានាក្នុង
សន្ទនាមតិ

ការប្រមូលសម្រាម ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩

@ ប្រធានបទ« ការប្រមូលសម្រាម ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ » @ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ &#8221
សន្ទនាមតិ

ប្រសិទ្ធភាព នៃការបង្រ្កាប ការជួញដូរ និង ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន

@ ប្រធានបទ« ប្រសិទ្ធភាព នៃការបង្រ្កាប ការជួញដូរ និង ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន » @ កម្មវិធី ” សន្ទនាមត