ចំណាត់ក្រុម៖ យើងធ្វើបាន

យើងធ្វើបាន

ការអប់រំ​ក្មេងប្រុស​ជា​មធ្យោបាយ​ទប់ស្កាត់​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​

អំពើហិង្សា​នៅតែ​ជា​បញ្ហា​ចាក់ស្រេះ​នៅក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ ដែល​កើតមាន​ឡើងជា......
យើងធ្វើបាន

ការរាយការណ៍​ពី​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ និង ​តួនាទី​គណៈកម្មការ​ស្ត្រី ​និង​កុមារ​

ពេល​មាន​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ កើតឡើង សង្កេតឃើញ ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្លះ មិនបាន....
យើងធ្វើបាន

តួនាទី​របស់​អ្នកជិតខាង​ក្នុងការ​រាយការណ៍​ពី​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​ដល់​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​

អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​ហាក់បីដូចជា​រឿង​ធម្មតា​សំរាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកខ្លះ​គិតថា...
យើងធ្វើបាន

ការផ្សះផ្សា​អំពើហិង្សា​លើ​ស្ត្រី ធៀប​នឹង​ជម្រើស​ផ្នែក​ច្បាប់​ ​

ជម្រើស​នៃ​ការដោះស្រាយ​ករណី​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី​គឺ​ភាគច្រើន​មិន​ត្រឹមតែ​ស្ត្រី​ខ្លួនឯង​ផ្ទាល់​ឬ​អាជ្ញាធរ​នោះទេ តែងតែ.....