ចំណាត់ក្រុម៖ យើងធ្វើបាន

យើងធ្វើបាន

ផលប៉ះពាល់ចំពោះស្ត្រីរងគ្រោះដែលគ្មានភាពក្លាហានក្នុងការរាយការណ៍ជូនអជ្ញាធរពីការប្រើប្រាស់ហិង្សា

@ ប្រធានបទ ” ផលប៉ះពាល់ចំពោះស្ត្រីរងគ្រោះដែលគ្មានភាពក្លាហានក្នុងការរាយការណ៍ជូនអជ្ញាធរពីការប្រើប
យើងធ្វើបាន

លើកកម្ពស់ស្ត្រី ឬ អាណាព្យាបាលក្មេងស្រី ដែលធ្លាប់រងបទពិសោធន៍អំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ និង ករណីរំលោភបំពាន ដើម្បីទទួលបានឱកាស ក្នុងការចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ដែលជួបបញ្ហាប្រឈម

@ ប្រធានបទ« លើកកម្ពស់ស្ត្រី ឬ អាណាព្យាបាលក្មេងស្រី ដែលធ្លាប់រងបទពិសោធន៍អំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ និង ក