ចំណាត់ក្រុម៖ យើងធ្វើបាន

យើងធ្វើបាន

តួនាទីស្រ្តី ក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ក្នុងអំឡុងពេលប្រឈមជំងឺកូវីដ១៩

@ ប្រធានបទ ” តួនាទីស្រ្តី ក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ក្នុងអំឡុងពេលប្រឈមជំងឺកូវីដ១
យើងធ្វើបាន

ការត្រៀមលក្ខណៈបើកដំណើរការតំបន់ទេសចរណ៍ឡើងវិញក្នុងបរិបទ ជំងឺកូវីដ១៩

@ ប្រធានបទ« ការត្រៀមលក្ខណៈបើកដំណើរការតំបន់ទេសចរណ៍ឡើងវិញក្នុងបរិបទ ជំងឺកូវីដ១៩ » @ កម្មវិធី ” ស
យើងធ្វើបាន

ហេតុអ្វីស្រ្ដី និង កុមារីគួរទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ក្នុងបរិបទសង្គមខ្មែរ?

@ ប្រធានបទ« ហេតុអ្វីស្រ្ដី និង កុមារីគួរទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ក្នុងបរិបទសង្គមខ្មែរ? » @ កម្មវិធី &#822
យើងធ្វើបាន

ការផ្តល់ការងារដល់ស្រ្តី ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩

@ ប្រធានបទ ” ការផ្តល់ការងារដល់ស្រ្តី ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ ” @ កម្មវិធី &#8
យើងធ្វើបាន

ទប់ស្កាត់ការ ការរំលោភសិទ្ធនិងការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មលើកុមារ

@ ប្រធានបទ ” ទប់ស្កាត់ការ ការរំលោភសិទ្ធនិងការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មលើកុមារ ” @ កម្មវិធី &#822
យើងធ្វើបាន

ផលប៉ះពាល់សម្រាប់កុមារពេលឪពុកម្តាយចំណាកស្រុក

@ ប្រធានបទ« ផលប៉ះពាល់សម្រាប់កុមារពេលឪពុកម្តាយចំណាកស្រុក» @ កម្មវិធី ” កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីកាច
យើងធ្វើបាន

តើស្រ្ដីមានតួនាទីអ្វីខ្លះ ក្នុងកិច្ចការការងារសង្គម ជាតិ ជាពិសេសទៅលើអាជីវកម្ម?

ប្រធានបទ« តើស្រ្ដីមានតួនាទីអ្វីខ្លះ ក្នុងកិច្ចការការងារសង្គម ជាតិ ជាពិសេសទៅលើអាជីវកម្ម?» @ កម្មវិធី