ចំណាត់ក្រុម៖ យើងធ្វើបាន

យើងធ្វើបាន

ការអប់រំ​ក្មេងប្រុស​ជា​មធ្យោបាយ​ទប់ស្កាត់​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​

អំពើហិង្សា​នៅតែ​ជា​បញ្ហា​ចាក់ស្រេះ​នៅក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ ដែល​កើតមាន​ឡើងជា......
យើងធ្វើបាន

ការរាយការណ៍​ពី​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ និង ​តួនាទី​គណៈកម្មការ​ស្ត្រី ​និង​កុមារ​

ពេល​មាន​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ កើតឡើង សង្កេតឃើញ ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្លះ មិនបាន....