ចំណាត់ក្រុម៖ យើងធ្វើបាន

យើងធ្វើបាន

ការអប់រំក្មេងប្រុសជាមធ្យោបាយទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

@ ប្រធានបទ ” ការអប់រំក្មេងប្រុសជាមធ្យោបាយទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ” @ កម្មវិធី &#
យើងធ្វើបាន

កាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី និង ក្មេងស្រី ចាប់ពីពេលនេះ

@ ប្រធានបទ« កាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី និង ក្មេងស្រី ចាប់ពីពេលនេះ » @ កម្មវិធី ” ជជែកពិភាក្សាល
យើងធ្វើបាន

ជជែកពិភាក្សាពីការដោះស្រាយអំពើហិង្សាទាក់ទងលើ យេនឌ័រ ក្នុងបរិការណ៍កូវីដ-១៩

@ ប្រធានបទ« ជជែកពិភាក្សាពីការដោះស្រាយអំពើហិង្សាទាក់ទងលើ យេនឌ័រ ក្នុងបរិការណ៍កូវីដ-១៩ » @ កម្មវិធី &#
យើងធ្វើបាន

ការសម្របសម្រួលករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ កម្រិតមូលដ្ឋាន របស់អាជ្ញាធរ ឃុំ / សង្កាត់

@ ប្រធានបទ ” ការសម្របសម្រួលករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ កម្រិតមូលដ្ឋាន របស់អាជ្ញាធរ ឃុំ / សង្កាត
យើងធ្វើបាន

តួនាទីស្រ្តី ក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ក្នុងអំឡុងពេលប្រឈមជំងឺកូវីដ១៩

@ ប្រធានបទ ” តួនាទីស្រ្តី ក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ក្នុងអំឡុងពេលប្រឈមជំងឺកូវីដ១