ចំណាត់ក្រុម៖ យើងធ្វើបាន

យើងធ្វើបាន

ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ស្រ្តី​បោះ​បង់​ការសិក្សា​ក្រោយ​ពេល​រៀប​ការ

ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ស្រ្តី​បោះ​បង់​ការសិក្សា​ក្រោយ​ពេល​រៀប​ការ ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ស្រ្តី​បោះ​បង់​ការសិក្សា​
យើងធ្វើបាន

ក្មេងស្រី​រៀបការ​នៅ​វ័យក្មេង​ពេក និង​អំពើ​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​

ក្មេងស្រីរៀបការនៅវ័យក្មេងពេក​និង អំពើ់ហិង្សាក្នុងគ្រូសារ លោកអ្នក អាចចូលទស្សនារូបភាពនិងខ្លឹមសារតាមផេក