ចំណាត់ក្រុម៖ សំឡេងយុវវ័យ

សំឡេងយុវវ័យ

ហេតុអ្វី យុវជន មួយចំនួនធ្វើការខុសជំនាញ ដែលខ្លួនបានសិក្សានៅ មហាវិទ្យាល័យ?

ហេតុអ្វី យុវជន មួយចំនួនធ្វើការខុសជំនាញ ដែលខ្លួនបានសិក្សានៅ មហាវិទ្យាល័យ? @ ប្រធានបទ៖ « ហេតុអ្វី យុវជ
សំឡេងយុវវ័យ

គេនិយាយថា ពេលមាន គ្រួសារហើយ ដឹងតែកាម៉ាប់ហ្មង! តើពិតមែនអត់?

@ ប្រធានបទ៖ « គេនិយាយថា ពេលមាន គ្រួសារហើយ ដឹងតែកាម៉ាប់ហ្មង! តើពិតមែនអត់?» @ កម្មវិធី ” សំឡេងយុ
សំឡេងយុវវ័យ

ពេលដែល ប្រុសៗ ដាក់ស្រោមអានាម័យតាមខ្លួន ពេលស្រីៗ ឃើញ តើគិតទៅប្រុសៗម៉េចដែរ?

ប្រធានបទ៖ ពេលដែល ប្រុសៗ ដាក់ស្រោមអានាម័យតាមខ្លួន ពេលស្រីៗ ឃើញ តើគិតទៅប្រុសៗម៉េចដែរ?
សំឡេងយុវវ័យ

គ្រូទាយថា៖ ខុសខែឆ្នាំ ដឹងតែនៅជាមួយគ្នាមិនបាន! ជាការពិតមែនអត់? តើអ្នកគិតម៉េចដែរ?

@ ប្រធានបទ៖ « គ្រូទាយថា៖ ខុសខែឆ្នាំ ដឹងតែនៅជាមួយគ្នាមិនបាន! ជាការពិតមែនអត់? តើអ្នកគិតម៉េចដែរ?» @ កម្
សំឡេងយុវវ័យ

ការសម្រេចចិត្តរបស់សិស្សនិស្សិតក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញនៅសកលវិទ្យាល័យ

@ ប្រធានបទ« និយាយពីការសម្រេចចិត្តរបស់សិស្សនិស្សិតក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញនៅសកលវិទ្យាល័យ» @ កម្មវិធី &#8
សំឡេងយុវវ័យ

ម៉េចបានគេគិតថា៖ ការរំលូតកូនភាគច្រើនជាយុវវ័យយើង ហើយជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់នោះ?

@ ប្រធានបទ៖ « ម៉េចបានគេគិតថា៖ ការរំលូតកូនភាគច្រើនជាយុវវ័យយើង ហើយជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់នោះ? » @ កម្មវិធី