ចំណាត់ក្រុម៖ សំឡេងយុវវ័យ

សំឡេងយុវវ័យ

ពេលដែលប្រុសៗដាក់ស្រោមអនាម័យតាមខ្លួន ពេលស្រីៗឃើញតើគិតទៅលើប្រុសៗម៉េចដែរ?

ពេលដែលប្រុសៗដាក់ស្រោមអនាម័យតាមខ្លួន ពេលស្រីៗឃើញតើគិតទៅលើប្រុសៗម៉េចដែរ?
សំឡេងយុវវ័យ

ធ្លាប់តែលឺស្រីៗ មានវិបត្តិ ចុះប្រុសៗចេះមានវិបត្តិអីដែរ ហើយវិបត្តិហ្នឹងម៉េចខ្លះទៅ?

#កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យ់៖ @ប្រធានបទ៖ ធ្លាប់តែលឺស្រីៗ មានវិបត្តិ ចុះប្រុសៗចេះមានវិបត្តិអីដែរ ហើយវិបត្តិហ
សំឡេងយុវវ័យ

ពេលដែល ប្រុសៗ ដាក់ស្រោមអនាម័យ តាមខ្លួន ពេល ស្រីៗ ឃើញ តើគិតទៅលើ ប្រុសៗ ម៉េចដែរ?

ប្រធានបទ៖ ពេលដែល ប្រុសៗ ដាក់ស្រោមអនាម័យ តាមខ្លួន ពេល ស្រីៗ ឃើញ តើគិតទៅលើ ប្រុសៗ ម៉េចដែរ?
សំឡេងយុវវ័យ

ហេតុអី្វបានជាប្រុសៗ មិនទាន់ច់រៀបការ ខុសពីស្រីៗអញ្ចឹង?

#កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យ ប្រធានបទ៖ ហេតុអី្វបានជាប្រុសៗ មិនទាន់ច់រៀបការ ខុសពីស្រីៗអញ្ចឹង?