ចំណាត់ក្រុម៖ សំឡេងយុវវ័យ

សំឡេងយុវវ័យ

ធ្លាប់តែលឺស្រីៗមានវិបត្តិ តើប្រុសៗចេះមានវិបត្តិអីដែរ ហើយវិបត្តិហ្នឹងម៉េច ខ្លះទៅ?

ប្រធានបទ៖ *ធ្លាប់តែលឺស្រីៗមានវិបត្តិ តើប្រុសៗចេះមានវិបត្តិអីដែរ ហើយវិបត្តិហ្នឹងម៉េច ខ្លះទៅ? @ កម្មវិ
សំឡេងយុវវ័យ

គ្រូទាយថា៖ ខុសខែឆ្នាំ ដឹងតែនៅជាមួយគ្នា មិនបាន! ជាការពិតមែនអត់? តើអ្នកគិតម៉េចដែរ?

គ្រូទាយថា៖ ខុសខែឆ្នាំ ដឹងតែនៅជាមួយគ្នា មិនបាន! ជាការពិតមែនអត់? តើអ្នកគិតម៉េចដែរ?
សំឡេងយុវវ័យ

បើមានសេ្នហាក្នុងវ័យសិក្សា តើជារឿងខុសឆ្គង នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏យ៉ាងម៉េច?

សូមលោកអ្នកនាងស្តាប់និងទស្សនាតាមតំណរខាងក្រោម៖ បើមានសេ្នហាក្នុងវ័យសិក្សា តើជារឿងខុសឆ្គង នាពេលបច្ចុប្បន
សំឡេងយុវវ័យ

និយាយថាមានគ្រួសារហើយ ដឹងតែកាម៉ាប់ហ្មង! តើពិតមែនអត់?

ប្រធានបទ៖ និយាយថាមានគ្រួសារហើយ ដឹងតែកាម៉ាប់ហ្មង! តើពិតមែនអត់? លោកអ្នកអាចទស្សនាការផ្សាយទាំងស្រុងតាមតំ