ចំណាត់ក្រុម៖ សំឡេងយុវវ័យ

សំឡេងយុវវ័យ

គេនិយាយថា ពេលមានគ្រួសារហើយ ដឹងតែកាម៉ាប់ហ្មង! តើពិតមែនអត់?

@ ប្រធានបទ៖ « គេនិយាយថា ពេលមានគ្រួសារហើយ ដឹងតែកាម៉ាប់ហ្មង! តើពិតមែនអត់? » @ កម្មវិធី ” សំឡេងយុ
សំឡេងយុវវ័យ

តើយុវជនដើរតួនាទីបែបណា នៅក្នុងការលើកកម្ពស់អាជីវកម្មរបស់ស្ត្រី?

@ ប្រធានបទ« តើយុវជនដើរតួនាទីបែបណា នៅក្នុងការលើកកម្ពស់អាជីវកម្មរបស់ស្ត្រី? » @ កម្មវិធី ” កិច្ច
សំឡេងយុវវ័យ

ធ្លាប់តែលឺស្រីៗមានវិបត្តិ តើប្រុសៗចេះមានវិបត្តិអីដែរ ហើយវិបត្តិហ្នឹងម៉េច ខ្លះទៅ?

ប្រធានបទ៖ *ធ្លាប់តែលឺស្រីៗមានវិបត្តិ តើប្រុសៗចេះមានវិបត្តិអីដែរ ហើយវិបត្តិហ្នឹងម៉េច ខ្លះទៅ? @ កម្មវិ
សំឡេងយុវវ័យ

គ្រូទាយថា៖ ខុសខែឆ្នាំ ដឹងតែនៅជាមួយគ្នា មិនបាន! ជាការពិតមែនអត់? តើអ្នកគិតម៉េចដែរ?

គ្រូទាយថា៖ ខុសខែឆ្នាំ ដឹងតែនៅជាមួយគ្នា មិនបាន! ជាការពិតមែនអត់? តើអ្នកគិតម៉េចដែរ?