សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ក្រុមការងារយើង សង្កេតឃើញមានផេកមួយមានឈ្មោះដូចក្នុងរូប ខាងក្រោម ព្រមទាំងមាន Boost Page ផង បានផ្សព្វផ្សាយដោយជំរុញឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកចុចអាប់ដេតកម្មវិធី Messenger។

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ក្រុមការងារយើង សង្កេតឃើញមានផេកមួយមានឈ្មោះដូចក្នុងរូប ខាងក្រោម ព្រមទាំងមាន Boost Page ផង បានផ្សព្វផ្សាយដោយជំរុញឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកចុចអាប់ដេតកម្មវិធី Messenger។

បន្ទាប់ពីក្រុមការងារឆែកមើលរួច យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា Page មួយនេះគឺជាផេកក្លែងក្លាយ និងទើបត្រូវបានបង្កើតនៅថ្ងៃទី២២ មេសា នេះតែប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំចុចលើ Link ឬធ្វើតាមផេកនេះឱ្យសោះ។ ℹ️ បញ្ជាក់៖ ដើម្បីអាប់កម្មវិធីលើទូរស័ព្ទ អ្នកអាចធ្វើបានតែតាមរយៈ App Store (សម្រាប់ iOS) និង Google Play Store (សម្រាប់ Android) តែប៉ុណ្ណោះ។
—————————————————-
Credit to Techkhmer.net #ជំរំឌីជីថល