វិបត្តិកូវីដមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសនោះទេ សូម្បី អ្នកសុំទានក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរ

វិបត្តិកូវីដមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសនោះទេ សូម្បី អ្នកសុំទានក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរ

ផលិតដោយ ៖ លោក ភី សុខ