លោក បៃដិន បញ្ជាឲ្យបើកការវាយប្រហារអាកាស នៅព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់ – ស៊ីរី

លោក បៃដិន បញ្ជាឲ្យបើកការវាយប្រហារអាកាស នៅព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់ – ស៊ីរី
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/OjyUdTsbmeE
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ CNN
👉ប្រភព Video៖ CNBC Television , Reuters , ABC News , indusdotnews , National Interest , WFSB 3
(29.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews