កុំថាឡើយតែពលរដ្ឋធម្មតា សូម្បីតែមហាសេដ្ឋីលោកប៊ីល ហ្គេត និង ភរិយាប្រកាសលែងលះដែរ

កុំថាឡើយតែពលរដ្ឋធម្មតា សូម្បីតែមហាសេដ្ឋីលោកប៊ីល ហ្គេត និង ភរិយាប្រកាសលែងលះដែរ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/cRHWP54TchU
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
👉ប្រភព Video៖ Bill Gates
(04.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram :