ទីបំផុត ប្រអប់ខ្មៅ🗃របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ 𝙎𝙧𝙞𝙬𝙞𝙟𝙖𝙮𝙖 𝘼𝙞𝙧 ត្រូវបានរកឃើញហើយ

✈️ ទីបំផុត ប្រអប់ខ្មៅ🗃របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ 𝙎𝙧𝙞𝙬𝙞𝙟𝙖𝙮𝙖 𝘼𝙞𝙧 ត្រូវបានរកឃើញហើយ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/nheb8WYXMiY
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC News
👉ប្រភព Video៖ BBC News , Bloomberg Quicktake: Now , Guardian News , Ruptly , CNA
(14.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere