អនុវត្តន៍ការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទខ្ទប់ក្នុងភូមិសាស្រ្ត ខេត្តបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« អនុវត្តន៍ការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទខ្ទប់ក្នុងភូមិសាស្រ្ត ខេត្តបាត់ដំបង »

@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (04-08-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006