អាជីវករផ្សារបឹងឈូកផ្ទុះការតវ៉ា ចំពោះការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ជុំវិញផ្សាររបស់ អ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារ កណ្តាលក្រុងបាត់ដំបងមួយនេះ

អាជីវករផ្សារបឹងឈូកផ្ទុះការតវ៉ា ចំពោះការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ជុំវិញផ្សាររបស់ អ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារ កណ្តាលក្រុងបាត់ដំបងមួយនេះ

អត្ថបទនិងកាត់ត ដោយ លោក​ភី សុខ
រាយការណ៍ លោក សាន់ ដារ៉ូ

https://fb.watch/5UjmL_7xt7/