រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងមាន គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បឹងរលួស ស្រុកឯកភ្នំ ជាតំបន់ទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញនាពេលខាងមុខ

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងមាន គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បឹងរលួស ស្រុកឯកភ្នំ ជាតំបន់ទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញនាពេលខាងមុខ