ការបាក់រលំអគារនៅទីក្រុងហ្គាំងជូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបណ្ដាលឱ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច ៩ នាក់

ការបាក់រលំអគារនៅទីក្រុងហ្គាំងជូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបណ្ដាលឱ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច ៩ នាក់
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/osisoGWpclI
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Straitstime
👉ប្រភព Video៖ Arirang News , Bloomberg Quicktake: Now
(10.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews