អាជ្ញាធរថៃ យកចិត្តទុកដាក់លើពលករខ្មែរជាប់គាំងនៅតាមព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបង ខណៈព្រំដែនកម្ពុជាថៃ បិទខ្ទប់

អាជ្ញាធរថៃ យកចិត្តទុកដាក់លើពលករខ្មែរជាប់គាំងនៅតាមព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបង ខណៈព្រំដែនកម្ពុជាថៃ បិទខ្ទប់