ខេត្តបាត់ដំបង៖ អង្គការបន្ទាយស្រី និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន រៀបចំយុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃ បំពាក់បូពណ៌ស ដើម្បីលុបបំបាត់ អំពើហិង្សា លើស្រ្តីនិងកុមារ

ខេត្តបាត់ដំបង៖ អង្គការបន្ទាយស្រី និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន រៀបចំយុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃ បំពាក់បូពណ៌ស ដើម្បីលុបបំបាត់ អំពើហិង្សា លើស្រ្តីនិងកុមារ

អង្គការបន្ទាយស្រី និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បានរៀបចំយុទ្ធនាការ ១៦ថ្ងៃបំពាក់បូពណ៌ស ដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សា លើស្រ្តី និងកុមារ នាដើម ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ដោយមានក្រុមតូចៗ ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ អំពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី និងកុមារ ក្នុងសហគមន៍ ។

យុទ្ធនាការនេះ ធ្វើឡើងតាមឃុំសង្កាត់ មួយចំនួន និងភ្ជាប់ជាមួយ សំភារៈអាកុល ពាក់ម៉ាស់ ការពារជំងឺឆ្លង កូវិដ១៩ ផងដែរ ។

ផលិតដោយ៖ ញ៉ែម ចាន់