ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានត្រៀមខ្លួនស្ទាក់ចាប់យន្តហោះយោធាចិន ដែលហោះចូលក្បែរឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួន

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានត្រៀមខ្លួនស្ទាក់ចាប់យន្តហោះយោធាចិន ដែលហោះចូលក្បែរឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/k5OFoQnhgxg
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ AFP
👉ប្រភព Video៖ GUARDIAN MILITARY , Military News Ontime , Indian Defense Analysis , U.S. Daily Military , Vox , USA POST , Armory Project
(03.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews