បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​បង្កប់​ក្នុង​រថយន្ត​សម្លាប់​មនុស្ស​៥៥​នាក់​និង របួស​ជាង​១៥០​នាក់​

បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​បង្កប់​ក្នុង​រថយន្ត​សម្លាប់​មនុស្ស​៥៥​នាក់​និង របួស​ជាង​១៥០​នាក់​
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

ទស្សនាវីដេអូ ៖ https://fb.watch/5nBtaQZ62o/

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/S5CZtfJptBI
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Router
👉ប្រភព Video៖ News 360 Tv, WION
(09.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews