ផ្ទះសហគមន៍នៅជុំវិញទន្លេចៅប្រាយ៉ា នៅតែជនលិច ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀង

ផ្ទះសហគមន៍នៅជុំវិញទន្លេចៅប្រាយ៉ា នៅតែជនលិច ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀង
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/gEGMGs0zDP8
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Thai PBS World
👉ប្រភព Video៖ Thairath Online , ข่าวช่อง8 , เรื่องเล่าเช้านี้
(11.10.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews