ប្រទេសចិន ប្ដេជ្ញាបង្ក្រាបអាជីវកម្មការបូមខ្សាច់នៅលើយ៉ង់ស្សេ ឱ្យបានសម្រេចតាមផែនការ

ប្រទេសចិន ប្ដេជ្ញាបង្ក្រាបអាជីវកម្មការបូមខ្សាច់នៅលើយ៉ង់ស្សេ ឱ្យបានសម្រេចតាមផែនការ