ប្រទេសចិនអំពាវនាវឱ្យរៀបចំគោលការណ៍ អោយបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់របស់ប្រទេសហ្វីលីពីន

ប្រទេសចិនអំពាវនាវឱ្យរៀបចំគោលការណ៍ អោយបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់របស់ប្រទេសហ្វីលីពីន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/UclsKe02B-A
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ AsiaOne
👉ប្រភព Video៖
ANC 24/7 , INQUIRER.net , UNTV News and Rescue , PTV , US Military Defense , ARMED BN
(07.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews