ចិនព្រមានចាត់វិធានការក្តៅបើអង់គ្លេសបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះចូលសមុទ្រចិនខាងត្បូង

📌ចិនព្រមានចាត់វិធានការក្តៅបើអង់គ្លេសបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះចូលសមុទ្រចិនខាងត្បូង🛩
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube:
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ The Sun
👉ប្រភព Video៖ In the know, Smithsonian Channel
(03.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere