លោក ស៊ី ថា៖ ចិននឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ ដល់ពិភពលោកជាមួយការអភិវឌ្ឍ «វិទ្យាសាស្ត្រ

លោក ស៊ី ថា៖ ចិននឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ ដល់ពិភពលោកជាមួយការអភិវឌ្ឍ «វិទ្យាសាស្ត្រ»
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/pyXlhKYmaKY
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ CGTN
👉ប្រភព Video៖ Bloomberg Quicktake: Originals , CGTN , 中国新闻社
(25.11.2022)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews