ការត្រៀមលក្ខណៈជាថ្មីរបស់ក្រុងបាត់ដំបង ដើម្បី ឈានទៅប្រកួតប្រជែងទីក្រុងស្អាត

@ ប្រធានបទ« ការត្រៀមលក្ខណៈជាថ្មីរបស់ក្រុងបាត់ដំបង ដើម្បី ឈានទៅប្រកួតប្រជែងទីក្រុងស្អាត »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (28-06-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006