សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការបិទផ្នែកខាងក្នុងផ្សារ(តូបផ្សារ)នៃផ្សាចំនួន ៨ ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការបិទផ្នែកខាងក្នុងផ្សារ(តូបផ្សារ)នៃផ្សាចំនួន ៨ ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង ជាបណ្ដោះអាសន្នមាន÷ ផ្សារធំបាត់ដំបង( ផ្សារណាត់) ផ្សារបឹងឈូក ផ្សារ ១៣មករា ផ្សារអប្សសរាលើ ផ្សាររោងល្ខោន ផ្សារវត្តលៀប ផ្សារពោធិ៍វង្ស នឹងផ្សារទំនើបភូពុយ