សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រើលេខកូដ *1200# ដើម្បីផ្ដាច់សេវាកម្មទូរស័ព្ទបន្ថែមដែលមិនត្រូវការប្រើ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រើលេខកូដ *1200# ដើម្បីផ្ដាច់សេវាកម្មទូរស័ព្ទបន្ថែមដែលមិនត្រូវការប្រើ

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/NQgd7c8H51E
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Battambang TV
👉ប្រភព Video៖ Battambang TV
👉ផលិតដោយ ៖ Battambang TV
(15.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram : https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter : https://twitter.com/70sNews
💡Telegram : Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere